Polityka Finansowania - CAMPUS POLSKA PRZYSZŁOŚCI

POLITYKA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI

Fundacji Campus Polska

POLITYKA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI CAMPUS POLSKA („FUNDACJA”) 

Niniejsza Polityka finansowania Fundacji („Polityka”) ma na celu uregulowanie zasad przejrzystego oraz zgodnego z prawem finansowania działalności Fundacji Campus Polska („Fundacja”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Melomanów 10/4, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000948025, posługującą się NIP 521-395-38-50. Polityka ta określa zasady, w szczególności zasady i warunki przyjmowania darowizn, spadków, zapisów, dotacji i subwencji oraz uzyskiwanie dochodów z innych źródeł (dalej jako „Darowizna” lub „Darowizny”) od osób fizycznych lub osób prawnych („Darczyńców”), zgodnych ze statutem Fundacji. 

 1. Fundacja będzie przestrzegać zasad niniejszej Polityki i oczekuje tego również od swoich Darczyńców. 

 1. Fundacja dba o dobre imię Darczyńców i wypełnia ich wolę w zakresie realizacji celów na jaki dokonano Darowizny. 

 1. Fundacja dąży do tego, aby baza Darczyńców była zróżnicowana i aby największy Darczyńca nie stanowił więcej niż 30 procent rocznego budżetu Fundacji. 

 1. Fundacja nie przyjmuje dotacji lub innych form finansowania od partii politycznych. 

 1. Fundacja sporządza i udostępnia do wiadomości publicznej, w szczególności na stronach internetowych Fundacji, swoje roczne sprawozdanie finansowe oraz informacje o źródłach finansowania. 

 1. Dokonywanie Darowizn musi być zgodne z zasadami określonymi w przepisach szczególnych, w tym w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [Dz. U. 2018 poz. 72 ze zm.]. 

 1. Fundacja jest instytucją niezależną od swoich Darczyńców, w szczególności Fundacja nie uczestniczy w działaniach lobbingowych na rzecz lub w imieniu swoich Darczyńców. 

 1. Darowizny przyjmowane są na rachunek bankowy Fundacji w formie jednorazowych przelewów i/lub regularnych zleceń wpłat. Dokonywanie Darowizn jest również możliwe za pośrednictwem systemu płatności online Paynow (usługa obsługiwana przez mBank), w formie jednorazowych przelewów oraz regularnych zleceń wpłat. 

 1. Fundacja prowadzi rejestr darowizn. Umowa darowizny w formie pisemnej (dotycząca wpłat środków pieniężnych) sporządzana jest na wniosek jednej ze stron („Darczyńca” lub „Fundacja”). 

 2. W opisie przelewu niezbędne jest podanie celu Darowizny tj. „darowizna na cele statutowe” wraz z dopiskiem „zgodnie z Polityką Finansowania Fundacji”. Możliwe jest też wskazanie konkretnego programu lub projektu Fundacji, na który przeznaczona jest Darowizna. 

 3. W przypadku realizacji przelewu i/lub zleceń wpłat bez podania tytułu przelewu o treści wskazanej w ustępie 10, lub w inny sposób, naruszający niniejszą Politykę, Fundacja zastrzega sobie prawo zwrotu Darowizny na rachunek bankowy Darczyńcy - w ciągu 30 dni od dnia zaksięgowania środków na rachunek bankowym Fundacji. 

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Darowizny lub jej zwrotu, jeżeli przyjęcie Darowizny, w opinii Zarządu Fundacji, naruszałoby dobre imię Fundacji. 

 1. Reklamacje dotyczące Darowizn należy składać na piśmie do Fundacji, na adres siedziby lub za pośrednictwem e-mail: kontakt@campuspolska.pl. Odpowiedź na reklamację nastąpi w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia. 

 2. Dane osobowe osób dokonujących Darowizn na rzecz Fundacji są przetwarzane w celach związanych z obsługą płatności oraz sporządzaniem i przetwarzaniem dokumentacji księgowej i sprawozdawczej przez Fundację oraz podmioty pośredniczące w realizacji płatności elektronicznych, zgodnie z zasadami określonymi rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz zgodnie z Polityką Prywatności Fundacji.