Regulamin - CAMPUS POLSKA PRZYSZŁOŚCI
 • Polski
 • English
Regulamin

Campus Polska Przyszłości

§1

Informacje Ogólne

 1. Regulamin Campusu Polska Przyszłości (zwany dalej Regulaminem) określa prawa
  i obowiązki uczestników Campusu Polska Przyszłości (zwanego dalej Campusem) odbywającego się w dniach 08-31.08.2023 r.w Olsztynie na terenie należącym do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 2. Organizatorem Campusu jest Fundacja Campus Polska z siedzibą w Warszawie przy
  Melomanów 10/4 00-712 Warszawa. (zwanym dalej: Organizatorem).
 3. Celem Campusu jest przede wszystkim dyskusja, wymiana myśli, poglądów, integracja młodych ludzi zaangażowanych społecznie.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują Uczestników, Prelegentów, Gości, Media, Artystów oraz Wolontariuszy, Przedstawicieli Organizatora, .
 5. Biorąc udział w Campusie Uczestnik oświadcza jednocześnie, że zapoznał się
  z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz oświadcza względem Organizatora, iż jest w stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo
  w programie Campusu.
 6. Na terenie wydarzenia Campus Polska Przyszłości 2023, przez cały czas jego trwania, obowiązuje całkowity zakaz agitacji wyborczej rozumianej w szczególności jako:
  1. publiczne nakłanianie lub zachęcenie do głosowania w określony sposób,
  2. nakłanianie do głosowania na konkretnego kandydata lub komitet wyborczy.
 7. W związku z wyżej wymienionym zakazem zabrania się:
  1. eksponowania materiałów wyborczych, partii i organizacji o charakterze politycznym,
  2. organizacji spotkań o charakterze politycznym, nieuzgodnionych
   z organizatorem.
 8. Nieprzestrzeganie powyższych postanowień będzie skutkowało natychmiastowym usunięciem z terenu wydarzenia oraz odebraniem prawa do uczestnictwa jego dalszej części. Od decyzji organizatora nie przysługuje odwołanie.
§2

Uczestnicy Campusu

 1. Uczestnikami Campusu (zwanymi dalej: Uczestnikami), mogą być jedynie osoby, które zostały zakwalifikowane w procesie rekrutacji oraz spełniające wymogi wskazane przez Organizatora zgodnie z Regulaminem Rekrutacji.
 2. Uczestnicy, biorąc udział w Campusie, wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku widniejącego na wykonanych podczas Campusu zdjęć w mediach społecznościowych, do celów promocyjnych i informacyjnych, z uwzględnieniem dbałości o dobry wizerunek wydarzenia oraz osób znajdujących się na tychże zdjęciach.
§3

Przyjazd uczestników

 1. Uczestnik ma obowiązek poinformowania Organizatora o późniejszym przyjeździe, wcześniejszym opuszczeniu terenu Campusu lub opuszczeniu Campusu w terminie innym niż data jego zakończenia.
 2. Po przyjeździe na Campus każdy z uczestników zobowiązany jest udać się do biura Campusu w celu potwierdzenia swojej tożsamości, dokonania rejestracji oraz zakwaterowania w Domu Studenckim.
 3. Uczestnicy otrzymują m.in. imienny identyfikator oraz opaskę identyfikacyjną, który uprawnia do poruszania się na terenie Campusu.
§4

Udział w programie Campusu

 1. Wszystkie osoby obecne na terenie Campusu są zobligowani do noszenia
  i okazywania na wezwanie Organizatora lub osób zapewniających bezpieczeństwo podczas trwania Campusu identyfikatorów oraz opasek otrzymanych od Organizatora.
 2. Uczestnicy otrzymają od Organizatora Program Campusu Polska Przyszłości (zwany dalej Programem). Program będzie dostępny również na stronie internetowej i aplikacji mobilnej Campusu.
 3. Uczestnicy są zobowiązani do uczestnictwa w obligatoryjnych punktach Programu oraz
  w fakultatywnych punktach Programu, do których zgłosili swoją obecność.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi i prezentacje przedstawiane
  w trakcie wydarzeń programowych Campusu.
 5. Uczestnik Campusu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie swoje wypowiedzi
  i prezentacje przedstawiane podczas Campusu.
§5

Przebywanie na terenie Campusu

 1. Osoby przebywające na terenie Campusu mają obowiązek stosować się do poleceń
  i zarządzeń Organizatora oraz osób zapewniających bezpieczeństwo podczas trwania Campusu.
 2. Wstęp na teren Campusu jak również do poszczególnych obiektów, w których odbywają się wydarzenia programowe Campusu mają wyłącznie posiadający odpowiednio oznaczone identyfikatory i opaski.
 3. Osoby, które nie są w stanie okazać swojego identyfikatora Campusu w trakcie pobytu
  w obiektach, w których odbywają się wydarzenia programowe są zobowiązane na żądanie przedstawiciela Organizatora do niezwłocznego opuszczenia tych obiektów.
 4. Przebywanie na terenie Campusu osób nie posiadających odpowiednich identyfikatorów
  i opasek, bez wcześniejszej zgody Organizatora, jest zabronione.
 5. Umożliwienie przebywania na terenie Campusu osobom trzecim, bez uprzedniej zgody
  i wiedzy Organizatora, wiąże się z niezwłocznym wydaleniem z terenu Campusu bez możliwości kontynuowania udziału.
 6. Osoby stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, mienia, zakłócające przebieg Campusu oraz nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych będą usuwane z terenu Campusu
  i przekazane policji.
 7. Na terenie i w obiektach w których odbywa się Campus Polska Przyszłości obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu, papierosów elektronicznych oraz wnoszenia, używania i dystrybucji substancji odurzających.
 8. Zabrania się wnoszenia na teren Campusu następujących przedmiotów:
  1. Broni wszelkiego rodzaju;
  2. Przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pociski;
  3. Pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;
  4. Fajerwerków, kul świecących, i innych przedmiotów pirotechnicznych;
  5. Bezzałogowych statków powietrznych, dronów, oraz innych obiektów unoszących się w powietrzu.
  6. Urządzeń emitujących promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu światła widzialnego, ultrafioletu lub podczerwieni, wykorzystujące zjawisko emisji wymuszonej (lasery);
  7. Instrumentów do wytwarzania hałasu z napędem mechanicznym.
§6

Zakwaterowanie

 1. Uczestnicy Campusu zostaną zakwaterowani w Domach Studenckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (zwanych dalej DS).
 2. Uczestnicy zostaną zakwaterowani w pokojach dwuosobowych
 3. Uczestnicy mogą wskazać w terminie wskazanym przez Organizatora osobę z którą chcą być zakwaterowani w pokoju
 4. Osoba wskazana o której mowa w ust.3 również musi być uczestnikiem/uczestniczką Campus oraz musi wyrazi na to zgodę.
§7

Zasady zachowania w Domach Studenckich

 1. Cisza nocna w DS obowiązuje w godzinach 23.00-6.00.
 2. Zabrania się Uczestnikom przyjmowania gości w pokojach, nie będących uczestnikami Campusu
 3. Uczestnicy są zobowiązani szanować mienie DS. Za wszelkie zawinione braki
  i uszkodzenia urządzeń oraz wyposażenia DS odpowiadają materialnie jego mieszkańcy. W przypadku nie ustalenia sprawcy szkody, odpowiedzialnością materialną mogą być obciążeni mieszkańcy pokoju, segmentu, piętra lub całego DS w zależności od charakteru szkody i miejsca jej powstania.
 4. Wszelkie usterki powstałe na terenie DS należy zgłaszać w recepcji akademika.
 5. Uczestnicy są zobowiązani:
  1. Utrzymywać czystość i porządek w pokojach i pomieszczeniach ogólnego użytku,
   a także w otoczeniu DS.
  2. Okazywać identyfikator lub inny dowód tożsamości na prośbę kierownika DS oraz recepcjonisty.
  3. Bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych.
 6. Na terenach DS. uczestnikom zabrania się:
  1. Używania urządzeń będących źródłem znacznego poboru prądu, wody oraz stanowiących zagrożenie pożarowe.
  2. Przerabiania zamków w drzwiach i dorabiania kluczy do pokoi.
  3. Wynoszenia poza teren DS sprzętu będącego na jego wyposażeniu.
§8

Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich za zachowanie Uczestników w trakcie trwania Campusu.
 2. Organizator nie sprawuje pieczy nad osobą Uczestnika oraz jego mieniem w trakcie Campusu i tym samym Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestnika pozostawione w żadnym obiekcie, w którym organizowany jest Campus.
 3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność (finansową i prawną) za spowodowane przez siebie w trakcie Campusu straty oraz szkody wyrządzone osobom trzecim. Jeżeli ustalenie tożsamości osób winnych powstania w trakcie Campusu ewentualnych szkód w pokojach, piętrach Domu Studenckiego będzie niemożliwe, to solidarną odpowiedzialność finansową ponoszą osoby zameldowane w określonym pokoju lub piętrze Domu Studenckiego.
 4. W przypadku niezastosowania się do Regulaminu, osoba przebywająca na terenie Campusu może zostać niezwłocznie wydalona.
§9

Zmiany w regulaminie

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie i programie.
 2. Organizator ma obowiązek poinformować Uczestników o wszelkich ewentualnych zmianach
  w Regulaminie: przed rozpoczęciem obozu drogą mailową, w czasie trwania Campusu poprzez umieszczenie stosownego ogłoszenia na tablicy przy Biurze Campusu.
§10

Postanowienia końcowe

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator ma prawo do:
  1. dokonywania zmian w programie Campusu;
  2. zmiany daty Campusu;
  3. zmiany miejsca Campusu;
  4. odwołania Campusu.
 2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Campusu www.campuspolska.pl
 3. Sprawy dotyczące Campusu nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga właściwy Organizator wydarzenia.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody oraz ewentualne wypadki, do których mogłoby dojść podczas Campusu.